Baltic Zinc Technics logotipa rebrendings

Esošais logotipa dizains / Existing logo design

Baltic Zinc Technics vēlējās redzēt sava logotipa iespējamo rebrendingu – zīmola logotipu jaunā versijā. Jau pašā sākumā runa bija tikai par “mazā pirkstiņa iemērkšanu jūrā”, lai paskatītos vai uzņēmuma vadība ir gatava mainīt esošo logo. Tika piedāvātas vairākas logotipa versijas, bet atrādīšu tikai trīs favorītus. Darba uzdevumā bija noteikts saglabāt lielo V burtu, kā arī vilnīša simbolu, kas apzīmē mitro cinkošanu, kas ir uzņēmuma pamatdarbība.

Baltic Zinc Technics wanted to see a possible rebranding of its logo – a brand logo in a new version. From the very beginning, it was only about “dipping the little finger in the sea” to see if the company’s management is ready to change the existing logo. Several versions of the logo were proposed, but I will only show three favorites. The terms of reference were to retain the capital letter V as well as the wave symbol, which represents wet galvanizing, which is the company’s core business.


Logotipa dizaina pirmā versija:

Pirmā versija – vistuvāk esošajam logo dizainam, tomēr logo zīmi iznesām ārpus novecojušā rāmīša, lai tam būtu vieta, kur uzelpot. Arī krāsu paleti no smagnēji violetā nomainījām uz daudz modernāku, vieglāku – gaiši zilo ar sudarba pelēko vilnīti, kas labāk simbolizēs cinku.

First version of the logo design:
the first version is the closest to the existing logo design, however, we moved the logo sign outside the outdated frame so that it had a place to breathe. We also changed the color palette from heavy purple to a much more modern, lighter – light blue with a silver gray wave, which will better symbolize zinc.


Logotipa dizaina otrā versija:

Logotipa modernā versija. Šī tehnika nav mans izgudrojums, bet lieliski piestāv šādai burta un grafikas kombinācjai. Lielais ieguvums ir sarkanie grafikas elementi, ko pēcāk var iekombinēt dažādos vizuālajos materiālos, kas palīdz zīmola brendingam izskatīties vienotam.

Second version of the logo design:
modern version of the logo. This technique is not my invention, but it works perfectly for this type and graphic combination. The big advantage is the red graphic elements, which can then be combined into different visual materials, which help the branding of the brand to look unified.


Logotipa dizaina trešā versija:

Šajā versijā mēs atgriežamies pie klasiskām grafikas dizaina vērtībām ar gana korporatīvi stīvāku krāsu paleti – tumši zilais un sudrabs (pelēks). Logotips joprojām ietver sevī uzdotos uzdevumus, bet ar savu ģeometrisko vienkāršību ir daudz nosvērtāks par iepriekšējo versiju. Lai nedaudz uzlabotu šo stīvo situāciju, tika piemeklēts nedaudz ambiciozāks, bet jorpojām gana tehnisks burtveidols.

The third version of the logo design:
in this version we return to classic graphic design values with a more corporately stiff color palette – dark blue and silver (grey). The logotype still includes the tasks within itself, but with its geometric simplicity is much more balanced than the previous version. In order to slightly improve this rigid situation, a slightly more ambitious, but still quite technical typeface was chosen.