Berga nami serviss zīmola vadlīnijas

Kompānija versās pie mums ar jau gatavu logo un uzdevumu – izstrādāt zīmola vizuālās identitātes vadlīnijas. Bez standarta vajadzībām kā, piemēram, vizītkarte, dokumentu veidlapas, dokumentu mape, te nācās papūlēties nedaudz vairāk. Uzņēmums nodarbojas ar ēku apsaimniekošanu, tāpēc vitāli svarīgi bija nobrendot darba apģērbu, jo tā ir uzņēmuma seja – darbinieki, ko redz tiešie un netiešie klienti savos namos.

Pēc primāro lietu dizaina izstrādes, šķīrām vaļā katalogus, lai piemeklētu zīmola Berga Nami Serviss identitātei atbilstošu darba apģērbu. Atlasīts tika pilnīgi viss spektrs, sākot ar cepurītēm un beidzot ar noteiktiem apaviem. Zīmola vadlīnijās tika norādītas vietas, kur drīkst veikt logotipu uzdrukas vai izšuves, lai arī turpmāk apģērbi atbilstu zīmola vizuālajai identitātei. Pēdējais posms – izstrādāt darbinieku automašīnu reklāmas dizainu. Uzdevums bija vizuālajā reklāmā ātri un kodolīgi nodod svarīgāko informāciju – ar ko uzņēmums nodarbojas. Tāpēc tika pieņemts lēmums uz automašīnu sāniem izvietot uzskaitījums pa punktiem ar attiecīgām piktogrammām. Ja darbs, kādā no daudzdzīvokļu namiem, padarīts godam, lai arī kaimiņš no 5 stāva loga var redzēt, kam pienākas uzslavas – tāpēc auto apdruka tika paredzēta arī uz jumta.

The company approached us with a ready-made logo and a task – to develop guidelines for the brand’s visual identity. Apart from the standard necessities such as a business card, document forms, a document folder, we had to put in a little more effort here. The company deals with building management, so it was vitally important to brand the workwear, because it is the face of the company – the workers that the direct and indirect customers see in their homes.

After developing the design of the primary items, we sorted through the catalogs to find workwear matching the identity of the Berga Nami Serviss brand. The entire spectrum was selected, starting with caps and ending with certain shoes. The brand’s guidelines indicated where logos could be printed or embroidered so that the garments would continue to match the brand’s visual identity. The last stage is to develop an advertising design for employees’ cars. The task was to quickly and succinctly convey the most important information in visual advertising – what the company does. Therefore, a decision was made to place a point-by-point list with relevant pictograms on the sides of the cars. If the work in one of the apartment buildings is done, we made sure that even the neighbor from the 5th floor window can see who deserves the praise – that’s why the car print was planned on the roof as well.