Annas Dabas Terapija logotipa dizaina izstrāde

Uzņēmums Annas Dabas Terapija nodarbojas ar aromaterpiju. Logotipa stilu vajadzēja izstrādāt modernu un lakonisku, lai tas sasauktos ar veselības aprūpes nozari. Tāpēc tika izmantots mūsdienīgs, ģeometrisks burtveidols, kura vizuālo balansu izlīdzina viļņotās, asimetriskās līnijas, jo dabā nav taisnu līniju. Kā arī līnijas apzīmē smaržas, aromāta pacelšanos gaisā. Lai labāk izjustu logotipa pielietojumu dzīvē tika izveidotas arī pāris iepakojuma dizaina skices.

The company Annas Dabas Terapija deals with aromatherapy. The logo style had to be designed modern and concise to resonate with the healthcare industry. Therefore, a modern, geometric typeface was used, the visual balance of which is balanced by wavy, asymmetrical lines, since there are no straight lines in nature. As well as the lines represent the smell, the rising of the aroma in the air. In order to better feel the application of the logo in life, a couple of packaging design sketches were also created.